Điều khoản sử dụng website

------

Thỏa thuận sử dụng Website.

Khi quý vị sử dụng các dịch vụ tại website moigioicophieu.com được xem như là đương nhiên đồng ý với các điều khoản thỏa thuận dưới đây. Nếu quý vị không đồng ý, Vui lòng không sử dụng.

Điều 1: Quy định sử dụng.

  • Người sử dụng website cần biết FNET có  thể công bố hoặc chuyên giao bất cứ thông tin nào mà người sử dụng cung cấp thông qua website này đến:
    • Bất cứ đơn vị trực thuộc hoặc nhà cung cấp của FNET
    • Bất cứ một các nhân hoặc tổ chức nào được người sử dụng website đồng ý và khi FNET có quyền hoặc nghĩa vụ hoặc bị buộc phải công bố các thông tin đó theo quy định của pháp luật
  • Người sử dụng website có thể download và in trên giấy những thông tin trên website cho mục đích sử dụng cá nhân với điều kiện người sử dụng phải giữ nguyên bất cứ tác quyền hoặc thông báo nào chứa đựng trong các thông tin được tải xuống và phải có chú thích rõ ràng.

Điều 2: Từ chối đảm bảo:

  • Các thông tin trên website này chỉ dành cho mục đích tham khảo thông tin thuần túy. Các thông tin này có thể tin cậy được nhưng FNET không chịu trách nhiệm đảm bảo cho sự hoàn thiện, cập nhật hoặc tính chính xác của chúng.
  • FNET hoặc người ủy quyền của FNET có quyền chấm dứt hoặc thay đổi bất cứ nội dung, hình thức thông tin, sản phẩm, hoặc dịch vụ nào trên website này mà không cần  thông báo trước và không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào  đối với người sử dụng website này về những thay đổi đó. Các thông tin trên website được cập nhật theo ngày tháng chứa trong chúng và FNET không chịu bất cứ nghĩa vụ nào đối với việc cập nhật hoặc chỉnh sửa các thông tin đó.
  • Không có sự bảo đảm rằng hoạt động của website moigioicophieu.com sẽ bị hư, bị virus hoặc bị gián đoạn do các yếu tố kỹ thuật và tác động bên ngoài.
  • FNET không có trách nhiệm pháp lý cho các thiệt hại gây ra khi sử dụng và kết nối thông tin trên website moigioicophieu.com