Tin Tức Thị Trường OTC

Sabibeco đặt kế hoạch lãi gần 136 tỷ đồng, giảm hơn 23%

Theo tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, CTCP Bia Sài Gòn Bình Tây (Sabibeco) đặt kế hoạch sản xuất bia tăng nhẹ 4% nhưng lãi sau thuế lại giảm đến 23% chỉ còn mức 136 tỷ đồng.

Năm 2019, Sabibeco sẽ duy trì mức tiêu hao nguyên vật liệu tương đương năm 2018, phấn đấu hiệu suất thu hồi chung toàn Công ty đạt tối thiểu 94%. Công ty sẽ quản lý tồn kho hợp lý để đảm bảo luôn có bia sẵn sàng cho công tác tiêu thụ và giảm tối đa chi phí vốn hàng và nguyên vật liệu tồn kho, kiểm soát chặt chẽ chất lượng nguyên vật liệu nhập kho và nguyên vật liệu đưa vào sử dụng…

Hơn nữa, Công ty sẽ tập trung cải tiến quá trình, thiết bị nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm. Giảm thiểu tối đa các khiếu nại của khách hàng liên quan đến chất lượng sản phẩm. Đặc biệt chuẩn hóa lại các quy trình, thiết bị ảnh hưởng đến tốc độ oxy hóa trong bia; vật lạ trong bia thành phẩm. Duy trì tính hiệu lực của các hệ thống quản lý ISO 9001, ISO 22000, ISO 14001, ISO/IEC17025 và ISO 50001; Xây dựng ISO 50001 tại các nhà máy chưa thực hiện.

Theo đó, Sabibeco để ra kế hoạch cho tổng sản lượng sản xuất bia hơn 283 triệu lít, tăng 4% so với doanh thu năm 2018; lợi nhuận sau thuế gần 136 tỷ đồng, giảm đến 23% so lãi của năm 2018. Công ty cũng đề kế hoạch chia cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ 15%.

Về đầu tư, Sabibeco sẽ tiếp tục thực hiện các hạng mục chưa hoàn thành năm 2018 cũng như các hạng mục đầu tư mới như nhà máy Hoàng Quỳnh, nhà máy Bình Dương, nhà máy Phủ Lý, nhà máy Ninh Thuận, nhà máy Đồng Tháp. Bên cạnh đó là hỗ trợ về kỹ thuật và nhân lực cho dự án xây dựng nhà máy Bia Sài Gòn – Long Khánh.

Tổng sản lượng thực hiện năm 2018 của Sabibeco gần 273 triệu lít bia, thực hiện được 97% so kế hoạch năm 2018, nguyên nhân là do sản lượng nhận hàng của Sabibeco không đạt kế hoạch. Trong đó riêng tại Nhà máy Hoàng Quỳnh và Bình Dương chỉ thực hiện được 86% kế hoạch.

Nguồn: Sabibeco

Lợi nhuận sau thuế của Sabibeco đạt hơn 177 tỷ đồng, đạt 69% kế hoạch và giảm 21% cùng kỳ. Nguyên nhân là do thuế tiêu thụ đặc biệt tăng lên 65% và nguyên vật liệu tăng so năm trước (đặc biệt là Malt tăng 8,5%, Hops tăng 46%).